• Van't Slot Pierre

SPENDE - ANIMA PRO TERRA LUXEMBOURG

Updated: May 6, 2019

Leif Leit. Leif all grousszügeg Spendern. Leif Leit. Leif all grousszügeg Spendern. Mir hunn haut den 12.04. am Nometteg konnten dei grouss Fudderspend wou mir den Opruff gemeet hunn op Facebook vir „ ANIMA PRO TERRA LUXEMBOURG „ IWERREESCHEN. AM GANZEN WAREN ET DURCH IECH 765 kg Fudder konnten iwerreescht ginn. Hei puer schein Fotoenandreck vun eiser Aktioun. Een groussen haerzlechen Merci vun Anima Pro Terra Luxembourg an den Muppen sollen mir iech soen dobei schleissen mir eis desem Merci un.

 


 27 views0 comments